Waarmee kunnen we u helpen?

-

Voor extern salderen is niet voldoende dat de activiteit is beëindigd! Lees hier waarom

Een samenloop van verschillende onjuistheden, levert een nieuwe interessante uitspraak op van de Afdeling. Het extern salderen is niet vervolmaakt doordat niet is gewaarborgd dat de saldogevende activiteit beëindigd blijft. Daarnaast was de privaatrechtelijke overeenkomst tot het extern salderen geheim gebleven. Daardoor had de appellant onjuiste gegevens ingevuld bij zijn vergunningaanvraag. De provincie besluit vervolgens de eerst verleende vergunning weer in te trekken. De vraag is of dit intrekken rechtmatig is. De Afdeling beslist om de rechtsgevolgen in stand te laten ondanks de onrechtmatigheid die is aangenomen.

Extern salderen

De voormalig pachter heeft een overeenkomst gesloten tot extern salderen. Het extern salderen is bij slechts een (geheime) privaatrechtelijke overeenkomst gebleven. De saldogever (de pachter) heeft zijn activiteit niet daadwerkelijk beëindigd en er is niet gewaarborgd dat de activiteit niet zal worden hervat. In dat geval is geen sprake van extern salderen.

Verwijtbaarheid

De appellant (die geen partij was bij de geheime overeenkomst) heeft vervolgens in 2016 een Wnb-vergunning aangevraagd voor het wijzigen en exploiteren van de melkveehouderij. Het bevoegd gezag heeft deze eerst verleend, maar vervolgens ingetrokken omdat de appellant onjuiste gegevens had verstrekt bij de aanvraag. Appellant kon echter niet weten van de onjuistheid van de gegevens omdat de overeenkomst waar die gegevens uit moesten blijken geheim was. De Afdeling verbetert hier de rechtbank. Anders dan de rechtbank oordeelt de Afdeling dat verwijtbaarheid ten aanzien van onjuiste gegevens geen rol speelt bij de beoordeling.

Rechtsgevolgen in stand laten

De Afdeling ziet dat het juridisch oordeel van de zaak ertoe leidt dat de stikstofdepositie op het betrokken natuurgebied zal toenemen terwijl reeds sprake is van overbelasting. Het voorkomen van een dergelijke situatie acht de Afdeling van zwaarwegend maatschappelijk belang. Het intrekken van de Wnb-vergunning was onrechtmatig maar wordt wel in stand gelaten door de Afdeling.

Schadevergoeding

Appellant kan eventueel een schadevergoeding vorderen.

Jasminke Meesterauteur:
Jasminke Meester
jhmeester@benthemgratama.nl
+31 (0)6 820 539 52

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten