Waarmee kunnen we u helpen?

-

Bestuurders opgelet!

Bedrijfsbeëindigingen kunnen gepaard gaan met ontslagen. Wees erop bedacht als bestuurder dat het niet naleven van de spelregels u persoonlijk aangerekend kan worden!
De Rechtbank Overijssel heeft namelijk recent, op 25 augustus 2023, een uitspraak gedaan dat een indirect bestuurder van een werkgever hoofdelijk aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade die de werknemer stelt te hebben geleden als gevolg van onregelmatige opzegging van zijn arbeidsovereenkomst.

In deze kwestie had de werknemer zich ziekgemeld. Kort daarna heeft de werkgever arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd met als reden het beëindigen van de onderneming. De betreffende onderneming en nog twee andere gelieerde vennootschappen werden nog in diezelfde maand ontbonden. Ondertussen was de (indirect) bestuurder van de werkgever al een nieuwe onderneming gestart.

De zieke werknemer in kwestie ontving geen salaris meer én ontving Ziektewetuitkering en zat dus ziek thuis zonder inkomsten. De zieke werknemer had dus geen andere mogelijkheid de werkgever in rechte te betrekken en sprak (onder andere) de indirect bestuurder van zijn werkgever aan voor de onregelmatige opzegging, omdat er zonder zijn toestemming of toestemming van het UWV of kantonrechter was opgezegd en bovendien geen rekening  was gehouden met het  opzegverbod bij ziekte en de geldende opzegtermijn.

De kantonrechter heeft het verzoek tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding, de transitievergoeding en billijke vergoeding van de werknemer toegewezen.

Bestuurder let op!
Indien een vennootschap tekortschiet in zijn verplichtingen uit een overeenkomst (dus ook een arbeidsovereenkomst) of onrechtmatig handelt, geldt als uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden kan er, op grond van onrechtmatige daad, ook ruimte zijn voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap. Bijvoorbeeld (onder meer) indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. De betrokken bestuurder kan in dat geval voor schade van de schuldeiser aansprakelijk worden gehouden, indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheid zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan een persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ernstig verwijt
Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te weten dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade (Hoge Raad 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/ Roelofsen)). Indien de bestuurder een rechtspersoon is, rust de betreffende aansprakelijkheid op grond van artikel 2:11 BW tevens op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.

De kantonrechter in de hier besproken kwestie was van oordeel dat de situatie als bedoeld in voornoemd arrest hier aan de orde was. Van de bestuurder had als ondernemer met meerdere bedrijven en meerdere werknemers in dienst verwacht mogen worden dat hij op de hoogte was van de regels voor het ontslaan van een zieke werknemer en voor werknemers in het algemeen. Voor zover de bestuurder die regels niet precies kende, had van hem als goed werkgever verwacht mogen worden dat hij advies had ingewonnen om na te gaan wat die regels inhielden. De bestuurder had dus op zijn minst redelijkerwijs behoren te begrijpen dat de wijze waarop hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer had opgezegd arbeidsrechtelijk niet door de beugel kon, dat deze zou leiden tot een vordering van de werknemer op het bedrijf en dat deze vennootschap vanwege haar ontbinding geen verhaal zou bieden voor die vordering. Door zijn handelswijze heeft de bestuurder dus inderdaad zodanig onzorgvuldig jegens de werknemer gehandeld dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder had met het oog op de belangen van de werknemer de werknemer bij het UWV moeten melden en een ontslagvergunning moeten aanvragen of het moeten laten aankomen op een faillissement van het bedrijf als daar een bedrijfseconomische noodzaak was om het bedrijf te sluiten. De werknemer had dan aanspraak kunnen maken op een uitkering via het UWV.

Kortom: ook bij bedrijfsbeëindiging en ontslag dient u zich vooraf goed te laten informeren. De arbeidsrechtadvocaten van Benthem Gratama Advocaten zijn u daarbij graag van dienst.

Auteur: Martijn Limberger
Martijn Limberger
+31 (0)6 517 459 27
wmlimberger@benthemgratama.nl 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten