Waarmee kunnen we u helpen?

-

Aandachtspunten bouwsector voor de Omgevingswet

Vorige week hebben de vaste Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) weer vergaderd over de voortgang van de Omgevingswet. Er is bepaald dat de commissies in april 2021 inbreng leveren voor (nader) schriftelijk overleg op het moment dat de kwartaalrapportage maart 2021 over de voortgang van de Omgevingswet en de rapporten inzake het financiële kader ontvangen zijn. Met de (beoogde) inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, lijkt een intensieve wijziging van de wet- en regelgeving voor de ruimtelijke ordening aanstaande. Later dit jaar wordt de knoop doorgehakt of de Omgevingswet op 1 januari 2022 daadwerkelijk in werking treedt. Hieronder volgt een korte weergave van enkele belangrijke veranderingen die de Omgevingswet voor de bouwsector zal meebrengen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Bestemmingsplannen en structuurvisies verdwijnen onder de Omgevingswet. In plaats daarvan moeten rijk, provincies en gemeenten ieder een integrale omgevingsvisie maken. Deze strategische visies voor de lange termijn worden uitgewerkt in een omgevingsplan, een omgevingsverordening of een omgevingsprogramma. Gemeenten gaan in het omgevingsplan vastleggen welke bouwwerken zonder meer kunnen worden gebouwd, in bepaalde gevallen na een melding bij het bevoegde gezag. Maar ook in het omgevingsplan zullen expliciete bepalingen worden opgenomen die activiteiten verbieden zonder een omgevingsvergunning.

‘Knip’ in de omgevingsvergunning

De aanstaande omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bestaat, anders dan de huidige omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, uit twee gedeelten: een vergunning voor een (bouw)omgevingsplanactiviteit en een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit. Naar verwachting zal deze ‘knip’ de onderzoekslasten voor een projectontwikkelaar beperken. Het is voor een ontwikkelaar in veel gevallen gunstig om eerst inzicht te krijgen of het ruimtelijk gezien wel mogelijk is om een bouwplan te realiseren, voordat het plan technisch wordt uitgewerkt. Het niet direct uitwerken van de technische plannen zal naar verwachting een gewenste kostenbesparing meebrengen.

Participatie

Het is voor een projectontwikkelaar van belang dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. De aanvrager van de omgevingsvergunning verstrekt bij de aanvraag gegevens op  welke manier de andere partijen bij de beoogde ontwikkelingen zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Op deze wijze wordt de aanvrager bewogen om partijen bij de ontwikkelingen te betrekken omdat het bevoegde gezag deze informatie betrekt bij de integrale belangenafweging of een omgevingsvergunning zal worden verleend. Indien u als projectontwikkelaar voornemens bent om een bouwproject te ontwikkeling, dan is het belangrijk om in een vroeg stadium actief uw omgeving bij de ontwikkelingsplannen te betrekken.

Vragen?

Bent u van plan een omgevingsvergunning aan te vragen na 1 januari 2022 en heeft u vragen over de werking van de Omgevingswet? Neem dan gerust contact op met ons team Bouw & Vastgoed.

Jop van Heijningenauteur:
Jop van Heijningen
jvanheijningen@benthemgratama.nl
038 4280093

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten